Algemene Voorwaarden

Specifiek voor plaatsbeschrijvingen:

Call Agent Global b.v. zal instaan voor het opmaken van een plaatsbeschrijving en dit op vooraf gecommuniceerde tijdstippen met de opdrachtgever. het opmaken van een plaatsbeschrijving gebeurt aan de hand van vooraf besproken werkwijze.

De partijen verklaren dat bovenstaande gegevens volledig en correct zijn. Call Agent Global b.v. of een aangestelde krijgt hierbij de toelating om zich alleen ter plaatse te begeven om de nodige vaststellingen te doen.

Om de tegenstelbaarheid te verzekeren heeft elke belanghebbende partij na ontvangst van de plaatsbeschrijving (hetzij digitaal of in gedrukte vorm) 15 kalenderdagen de tijd om opmerkingen over te maken aan de expert met betrekking tot de bepalingen in de plaatsbeschrijving.

Het leveren van prestaties op een latere dan voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een grove fout van de leverancier, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op enige schadevergoeding.

Onze diensten zijn betaalbaar binnen veertien kalenderdagen na datum van de factuur. Bij gebrek aan betaling van de factuur zult u tweemaal een betalingsherinnering ontvangen. Indien hierop geen respons of betaling volgt, zal 6 weken na verloop van de betalingstermijn een aangetekende zending worden verstuurd waarbij Call Agent Global b.v. eenzijdig de afgesloten overeenkomst kan opzeggen en wordt er een nalatigheidsintrest van 30% aangerekend op het volledig gefactureerde bedrag. Met betrekking tot plaatsbeschrijvingen wordt een minimumbedrag van €85,00 in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden:

Onze diensten zijn betaalbaar binnen veertien kalenderdagen na datum van de factuur. Bij gebrek aan betaling van de factuur zult u tweemaal een betalingsherinnering ontvangen. Indien hierop geen respons of betaling volgt, zal 6 weken na verloop van de betalingstermijn een aangetekende zending worden verstuurd waarbij Call Agent Global b.v. eenzijdig de afgesloten overeenkomst kan opzeggen en wordt er een nalatigheidsintrest van 30% aangerekend op het volledig gefactureerde bedrag.

Een bestelling is slechts bindend en definitief na ontvangst van de betaling van de opstartkost. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde betalingsvoorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn dertig kalenderdagen.

Al onze documenten en overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen definitief beslecht worden door arbitrage. De partijen zullen de arbitrage laten voeren krachtens het Procedure-Reglement van CEDIRES, door een scheidsgerecht aangeduid overeenkomstig het Procedure-Reglement van CEDIRES (www.cedires.be). Het scheidsgerecht zal samengesteld zijn uit één arbiter. De plaats van de arbitrage is Brussel. De taal van de arbitrage is het Nederlands. De toepasselijke rechtsregels.